Beleid

Het formuleren van beleidsuitgangspunten is van wezenlijk belang voor het voeren van een goed beheer.
Het beleid vormt het uitgangspunt van alle te nemen beslissingen. Is het beleid goed omschreven in structuurplannen, langetermijnplannen of visies, dan kunnen hieruit uitgangspunten voor het te voeren beheer worden bepaald. Het beheer is verankerd in het beleid en vindt hierin zijn legitimatie.

Om een goed evenwichtig beleid te formuleren en neer te zetten moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Dit vergt veel onderzoek, inventarisatie werkzaamheden en afwegingen. Hiermee is veel tijd gemoeid. Tijd die niet altijd voorhanden is.

Foreest Groen Consult kan u meehelpen in het formuleren van het beleid of bij het inventariseren van knelpunten of kansen. Foreest Groen Consult kan worden ingezet als tijdelijk 'medewerker' of als extern adviseur voor een (deel) opdracht.

Voorbeelden van beleidsvragen waarmee wij ons bezighouden zijn in alfabetische volgorde:

  Beleidsplan vissen, jacht

  Boombeleidsplan

  Gebiedsvisie

  Groenstructuurplan

  Roekenbeschermingsplan

  Steenmarterbeschermingsplan

Wij zijn betrokken geweest in de expert groep voor de samenstelling van de Soortenstandaard voor de roek een publicatie van het ministerie van EL&I.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.