Bij het opstellen van een beheerplan wordt allereerst een programma van eisen opgesteld:

    Wat zijn de beheer doelen;

    Waaraan moet het object voldoen;

Daarna vindt een analyse plaats:

    Welke punten kunnen worden geaccentueerd;

    Waar liggen de kansen van het gebied;

    Waar bevinden zich valkuilen of knelpunten.

                                                                                                                                                                

Vervolgens wordt, uitgaande van de aanwezige kwaliteiten, een beheerplan opgesteld waarbij doel, functie en eindbeeld worden geformuleerd en vast gelegd.

Bij het opstellen van het plan worden voor alle onderdelen in het plan duidelijke keuzen gemaakt. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat na enkele jaren van beheer de uitvoerende partij, in het terrein, de gemaakte keuzen moet kunnen herkennen. De beheerder maakt de keuze niet de uitvoerende partij!

Een groot voordeel hiervan is dat het beheer constant is en dat de gestelde doelen worden behaald. Kunnen doelen niet worden gehaald dan wordt dit in het beheerplan duidelijk aangegeven. Deze objecten komen in aanmerking voor omvorming.

.